ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI

Özel Sağlık Sigortası hastalık veya kaza sonucu gerek duyulan tedavi süresince doğabilecek sağlık giderlerinin karşılandığı çok önemli bir sigorta ürünüdür. Özel Sağlık Sigortasına sahip sigortalı anlaşmalı özel hastanelerde, laboratuvarlarda, ileri tanı ve görüntüleme merkezlerinde, anlaşmalı doktor muayenelerinde özel sağlık sigortası ile tedavisini ücretsiz gerçekleştirebilir. Sigortalının talebi doğrultusunda Göz ve Diş teminatı da eklenerek bu tarz tedavi ihtiyaçları da teminata dahil edilebilir. Özel Sağlık Sigortası istenildiği takdirde Sadece Yatarak Tedavi, Ayakta ve Yatarak Tedavi, Ayakta, Yatarak ve Doğum Teminatlı sağlık sigortası olmak üzere farklı teminatlarla da düzenlenebilir.

 

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ANLAŞMALI HASTANE SEÇİMİ

Özel Sağlık Sigortası yaptırmadan önce mutlaka hastane / laboratuvar / görüntüleme merkezi vb. kurum tercihlerinizi oluşturmalısınız. Web sitemizin menüsünde görebileceğiniz hasar anında başlığının altındaki anlaşmalı kurumlar sayfamızdan kolaylıkla kurum listelerine şirketler nezdinde ulaşabilirsiniz. Her sigorta şirketinin anlaşmalı kurumları farklılık gösterebilir ve tercih ettiğiniz hastane / laboratuvar / görüntüleme merkezi vb. kurumlar poliçenizde olmayabilir. Anlaşmalı kurum seçimi fiyatlara direk etki eden bir faktördür.

 

DOĞUM TEMİNATLI ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI

Özel Sağlık Sigortası teminatlarına eklenebilen doğum teminatı ile sigorta poliçesinde belirtilmiş anlaşmalı sağlık kurumlarında gebelik süresindeki rutin kontroller ve doğum operasyonu masrafları doğum teminatlı sağlık sigortası poliçesinde belirlenmiş limitler dahilinde karşılanmaktadır.

EN UYGUN TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI TEKLİFİNİ HEMEN ALIN
Sigorta Tipini Seçin

Sigorta tarihlerinizin takibini yapıyor musunuz?

Mfm Sigorta’da bütün müşterilerimiz için takip ettiğimiz bir takvimimiz var. Siz de Mfm Sigorta alarmınızı kurun, sigortalarınızı yenileme tarihinizden 1 ay önce hatırlatalım.

Zorunlu Deprem Sigortası Teminatları ve Kapsamı Nelerdir ?

Sormak İstediğiniz Daha Fazla Soru Varsa Bizimle Hemen İletişime Geçebilirsiniz (0224 273 53 53 )

DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçenizde belirtilmiş limitler dahilinde nakit olarak karşılar. Doğal Afet sonucu binanız tamamen ya da kısmi olarak zarar görmüş olsa dahi Aşağıda belirtilen bina bölümleri, bir arada ya da ayrı ayrı teminat kapsamındadır

Temeller

Ana duvarlar

Bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar

Bacalar

Bahçe duvarları

İstinat duvarları

Tavan ve tabanlar

Çatılar

Merdivenler

Asansörler

Sahanlıklar

Koridorlar

Zorunlu Deprem Sigortasının Kapsamı

6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereğince, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binalar içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler Zorunlu Deprem Sigortasına tabidir.

Bu sigorta ile, depremin doğrudan neden olduğu maddi zararlar ile deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, dev dalga (tsunami) veya yer kaymasının sigortalı binalarda neden olacağı hasarlar (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, istinat duvarları, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve yapının benzer nitelikteki tamamlayıcı kısımlarında meydana gelenler de dahil olmak üzere), sigorta bedeline kadar Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından teminat altına alınmıştır.

Zorunlu Deprem Sigortasının Kapsamı Dışında Kalan Binalar

Aşağıdaki sayılan binalar bu sigortanın kapsamı dışındadır.

2.1- 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununa tâbi olan veya kamu hizmet binası olarak kullanılan binalar ve bağımsız bölümler,
2.2- Köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda yapılan binalar,
2.3- Tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar,
2.4- Projesi bulunmayan ve mühendislik hizmeti görmemiş binalar,
2.5- Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde tadil edildiği veya zayıflatıldığı tespit edilen binalar,
2.6- Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde ilgili mevzuata ve projeye aykırı olarak inşa edilen binalar,
2.7- Yetkili kamu kurumları tarafından yıkılmasına karar verilen binalar ile mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk binalar.”

Zorunlu Deprem Sigortasının Teminatı Dışında Kalan Haller

Aşağıdaki haller sigorta teminatının dışındadır.

3.1- Enkaz kaldırma masrafları, kar kaybı, iş durması, kira mahrumiyeti, alternatif ikametgah ve işyeri masrafları, mali sorumluluklar ve benzeri dolaylı zararlar,
3.2- Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri,
3.3- Ölüm dahil olmak üzere tüm bedeni zararlar,
3.4- Manevi tazminat talepleri,
3.5- Deprem ve deprem sonucu oluşan yangın, infilak, dev dalga (tsunami) veya yer kaymasının dışında kalan hasarlar,
3.6- Belirli bir deprem hadisesine bağlı olmaksızın binanın kendi kusur ve özellikleri nedeniyle zamanla oluşan zararlar.

Zorunlu Deprem Sigortası Bedelinin Tespiti

Sigorta bedelinin tespitinde, sigorta edilen meskenin yapı tarzı için Hazine Müsteşarlığınca yayımlanan “Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı”nda belirlenen metrekare bedeli ile aynı meskenin brüt yüzölçümünün (veya yaklaşık yüzölçümünün) çarpılması sonucu bulunan tutar esas alınır. Zorunlu Deprem Sigortası yapılan bir meskenin sigorta bedeli, her halde “Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı”nda belirlenen azami teminat tutarından çok olamaz.

Zorunlu Deprem Sigortasında Aşkın Sigorta

Sigorta bedeli, sigortalanan meskenin yeniden yapım maliyetini aşarsa, sigortanın bu bedeli aşan kısmı geçersizdir. Sigorta süresi içinde durumdan haberdar olan Kurum, sigorta bedelini indirir ve cari yıla ait fazla alınan primi sigorta ettirene gün esası üzerinden iade eder.

Zorunlu Deprem Sigortasında Muafiyet

Her bir hasarda, sigorta bedelinin %2’si oranında tenzili muafiyet uygulanır. DASK hasarın bu şekilde bulunan muafiyet miktarını aşan kısmından sorumludur. Muafiyet uygulaması açısından, her bir 72 saatlik dönemde meydana gelen bütün hasarlar bir hasar sayılır.

Zorunlu Deprem Sigortasının Başlangıcı ve Sonu

Bu sigorta sözleşmesinin süresi bir yıldır. Sigorta, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, aksi kararlaştırılmadıkça, Türkiye saati ile öğleyin saat 12.00’de başlar ve öğleyin saat 12.00’de sona erer.

 

 

 

Aradığınızı Bulamadınız mı ?

Mfm Sigorta’da sizi kaygılandıran risklerinize karşı bir sigorta ürünü mutlaka vardır. Bizimle hemen iletişime geçerek size özel sigorta çözümlerimiz hakkında bilgi alabilirsiniz.